HVO - HVO2

JANUARI 2014

De arrestatie van Hans J. betekent dat de organisatie van de HVO obligatiehouders meer en meer gewenst is. Zij dienen zich zo spoedig mogelijk bij ons te melden via info@cvinnood.nl om tot een gemeenschappelijke behartiging van hun belangen te komen. Alleen op die manier zullen wij de diverse zaken tussen HVO en HVO 2 goed kunnen afwikkelen.

 

NOVEMBER 2013

HVO en HVO2 hebben al maanden geleden voor het eerst aangekondigd dat zij een voorstel zouden doen om de geschillen die in de bodemprocedure spelen, op te lossen. Tot nu toe hebben wij, ondanks herhaalde toezeggingen, geen enkel voorstel ontvangen. Daarop hebben wij op 26 november 2013 een brief aan HVO en HVO2 gestuurd, waarin wij onder meer de contouren van een regeling aangeven. Het is nu aan HVO en HVO2 om daarop te reageren. Overigens zou het voor de obligatiehouders veel beter zijn als zij zich door een betrouwbare onafhankelijke partij zouden laten vertegenwoordigen.

 

Ook maken wij in de brief bezwaar tegen de eenzijdige, onvolledige en onjuiste berichtgeving op de HVO website en in brieven van HVO aan de obligatiehouders. Deze berichtgeving is buitengewoon schadelijk en misleidend.

 

 

OKTOBER 2013

Het reorganisatievoorstel werd door de vennoten goedgekeurd. Wij zullen nu indien mogelijk een regeling treffen met HVO en HVO2, of de bodemprocedure voortzetten.

 

 

AUGUSTUS 2013

Wij ontvingen diverse vragen van obligatiehouders van Hypothecaire Vastgoed Obligaties B.V. (HVO) en Hypothecaire Vastgoed Obligaties 2 B.V. (HVO2) naar aanleiding van het rechterlijke verbod van veiling van het vastgoed van CV Abcoude. Daarom geven wij op deze pagina voor  deze beleggers een nadere toelichting. Hiermee beogen wij ook de eenzijdige en incomplete informatie die de heer Jacobs verstrekt te compenseren.

 

Positie Stichting Regtvast

Wij stellen voorop dat Stichting Regtvast geen formele positie heeft om namens of in het belang van de obligatiehouders HVO en HVO2 op te treden. Wij beschikken ook niet over de adresbestanden van de obligatiehouders en kunnen dus geen rechtstreeks contact leggen.

Wij zijn beherend vennoot van de CV's en Maatschap Soestdijk en vertegenwoordigen de belangen van die fondsen. Niettemin is ons einddoel om voor alle beleggers die schade hebben ondervonden van de praktijken van Regge Vastgoed een zo goed mogelijke oplossing te bereiken. Wij werken dus aan een totaal oplossing, waarin ook recht gedaan wordt aan de positie van de obligatiehouders HVO en HVO2.

 

Hypotheekrecht HVO en HVO2

HVO heeft de veiling van het vastgoed van CV Abcoude aangezegd, omdat zij meende dat haar vordering niet werd voldaan. Het is echter onduidelijk of het hypotheekrecht rechtsgeldig is gevestigd en of de vordering tegen CV Abcoude dan wel tegen Stichting VER is gericht. De Voorzieningenrechter heeft daarom bij vonnis van 8 mei 2013 de veiling verboden.

 

De rechter heeft overwogen dat er aanzienlijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de leningdocumentatie en omtrent de geldigheid van het hypotheekrecht, waarop HVO zich beroept. Die twijfel was zodanig, dat een veiling op dit moment door de rechter niet geoorloofd werd geacht. HVO zal in een bodemprocedure moeten aantonen dat zij een geldige vordering EN een geldig hypotheekrecht heeft. Die procedure moet derhalve afgewacht worden. Op CV Abcoude rust de verplichting om de bodemprocedure binnen zes weken na het vonnis in te stellen. Dit is inmiddels gebeurd door het betekenen van de dagvaarding aan HVO en HVO2

 

CV Abcoude hoeft, in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure, de rente niet aan HVO te voldoen. De rente dient wel op een geblokkeerde rekening gestort te worden, zodat deze gereserveerd wordt en niet bijvoorbeeld uitgekeerd wordt aan de beleggers. Uiteraard zal CV Abcoude aan deze verplichting uit het vonnis voldoen.

 

Het gevolg van de uitspraak van de rechter voor HVO is dat zij haar vordering niet kan en mag incasseren, zolang er geen definitieve uitspraak in de bodemprocedure is verkregen. Een dergelijke procedure kan jaren duren, zodat langs die weg voor de obligatiehouders HVO geen snelle oplossing valt te bereiken. Hetzelfde geldt ons inziens voor HVO2, omdat een Voorzieningenrechter daar dezelfde afwegingen zal maken. Alle toezeggingen van de heer Jacobs dat hij voor spoedige terugbetaling zal zorgen, zijn dus achterhaald.

 

Financiele positie HVO

Uit de jaarrekening van HVO over 2011 blijkt een afboeking van eur 1.002.053 op de vordering op CV Nieuwer Amstelstate (zie p.14). Ook de rente van eur 131.805 is voorzien en zal niet geincasseerd kunnen worden. De vordering van HVO op CV Nieuwer Amstelstate zal voor het grootste deel niet afgelost worden. De obligatiehouders HVO mogen er dus ook niet op rekenen dat zij hun gehele obligatie terugbetaald krijgen. De middelen daarvoor hadden immers voor een belangrijk deel uit de vordering op CV Nieuwer Amstelstate moeten komen.

 

Eind 2011 wordt een negatief eigen vermogen gerapporteerd van minus eur 1.411.284. Het verlies over dat jaar bedraagt eur 1.483.561. De vennootschap is dus technisch gesproken failliet en zal niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen.

 

Financiele positie HVO 2

Uit de jaarrekening van HVO 2 over 2011 blijkt een negatief eigen vermogen van eur 133.440 en een verlies van eur 52.031. 

 

De vorderingen op de diverse CV's bedragen volgens de jaarrekening eur 2.480.000, hetgeen minder is dan de verplichtingen aan de obligatiehouders. Daar komt nog bij, dat de rechtsgeldigheid van de vorderingen op de CV's en het daaraan volgens HVO2 verbonden hypotheekrecht in de hierboven genoemde bodemprocedure ter discussie staan. 

Opvallend zijn de rekening-courant vorderingen op diverse groepsmaatschappijen, waaronder een vordering op het failliete Regge Vastgoed B.V. van eur 210.044. Deze vordering zal naar verwachting niet geincasseerd kunnen worden.

 

Ook de financiele positie van HVO2 en de vooruitzichten op terugbetaling van de obligatiehouders zijn dus problematisch.

 

Conclusie

De financiele positie van HVO en HVO2 is slecht. De verplichtingen aan de obligatiehouders zullen niet (volledig) kunnen worden nagekomen, ook niet bij volledige incasso van de hypotheekvorderingen.

De terugbetaling van de leningen van de CV's aan HVO en HVO2 is afhankelijk van de waarde van het vastgoed waarop de hypotheken zijn gevestigd, maar ook van de uitkomst van de bodemprocedure. Het is duidelijk dat executie van het vastgoed in ieder geval onvoldoende opbrengt om de obligatiehouders HVO en HVO2 geheel af te betalen. Wij zijn ook om die reden sterk gekant tegen een executoriale verkoop. Het risico dat alle partijen, dus ook de HVO obligatiehouders, dan tekort komen is zeer groot.

 

Reorganisatie en herfinanciering

Stichting Regtvast werkt aan een reorganisatie en herfinanciering van de CV's waarbij de leningen van HVO en HVO2, voor zover die vast komen te staan, kunnen worden afgelost. De voorbereiding van deze reorganisatie kost enige tijd. Op dit moment kan nog niet met zekerheid worden gezegd dat dit plan zal slagen. De voortekenen zijn echter gunstig. Indien dit plan doorgang vindt, kan voor alle obligatiehouders HVO en HVO2 de meest optimale oplossing worden bereikt.

 

Wij doen een beroep op de obligatiehouders om de uitwerking van dit plan af te wachten. Dat geeft de beleggers naar onze mening de beste kansen.

Stichting Regtvast
Dit is een voorbeeld-slogan voor jouw website